Home » ปริศนาเงามายา (Arcane Society, #1) by Amanda Quick
ปริศนาเงามายา (Arcane Society, #1) Amanda Quick

ปริศนาเงามายา (Arcane Society, #1)

Amanda Quick

Published
ISBN :
Paperback
344 pages
Enter the sum

 About the Book 

เวเนเชีย มิลตัน ไดรับการวาจางใหไปถายภาพวัตถุโบราณของสมาคมอารเคนณ ทีแหงนัน เธอไดพบกับกาเบรียล โจนส ชายในฝันทีเธอรอคอยมาตลอดทังชีวิตโดยไมรูเลยสักนิดวาการเขาไปเกียวของกับสมาคมและชายผูนีจะนำพาใหเธอตองกลายเปนสวนหนึงของความลับดำมืดซึงยากจะหยังถึงMoreเวเนเชีย มิลตัน ได้รับการว่าจ้างให้ไปถ่ายภาพวัตถุโบราณของสมาคมอาร์เคนณ ที่แห่งนั้น เธอได้พบกับกาเบรียล โจนส์ ชายในฝันที่เธอรอคอยมาตลอดทั้งชีวิตโดยไม่รู้เลยสักนิดว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมาคมและชายผู้นี้จะนำพาให้เธอต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของความลับดำมืดซึ่งยากจะหยั่งถึง การฆาตกรรม เรื่องเหนือธรรมชาติการชำระเพลิงแค้น รวมทั้งความรักที่เธอเฝ้าฝันถึงมาเป็นเวลาช้านานปริศนาเงามายา ส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างมนตร์เสน่ห์ของความรักโรแมนติกและความตื่นเต้นระทึกใจแบบเรื่องสืบสวนสอบสวน ปฐมบทแห่งสมาคมอาร์เคน...สมาคมแห่งความลับที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาล